Kryteria diagnostyczne autyzmu wg ICD 10 

A. Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój wyraźnie widoczny przed 3 rokiem życia w co najmniej jednym z następujących obszarów:

 


1. Rozumienie i ekspresja językowa używane w społecznym porozumiewaniu się,

 


2. Rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub wzajemnych interakcji społecznych

 


3. Zabawa funkcjonalna lub symboliczna.

 

B. Łącznie musi wystąpić co najmniej sześć objawów spośród wymienionych w punktach 1, 2 i 3, przy czym co najmniej dwa z punktu 1 i po co najmniej jednym z punktów 2 i 3:

 

1. Jakościowe nieprawidłowości wzajemnych interakcji społecznych, manifestujące się w co najmniej dwóch z następujących obszarów:

 


a. niedostateczne wykorzystywanie kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy, postawy ciała i gestów do odpowiedniego regulowania interakcji społecznych,

 


b. niedostateczny (adekwatnie do wieku umysłowego i pomimo licznych okazji) rozwój związków rówieśniczych, obejmujących wzajemne współdzielenie zainteresowań, aktywności i emocji,

 


c. brak odwzajemniania społeczno-emocjonalnego, przejawiający się upośledzeniem lub odmiennością reagowania na emocje innych osób; lub brak modulowania zachowania odpowiednio do społecznego kontekstu; lub słaba integracja zachowań społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych,

 


d. brak spontanicznej potrzeby dzielenia z innymi osobami radości, zainteresowań lub osiągnięć (np. brak pokazywania, przynoszenia lub wskazywania innym ludziom przedmiotów osobistego zainteresowania).

 

2. Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się, manifestujące się w co najmniej jednym z następujących obszarów:

 


a. opóźnienie lub całkowity brak rozwoju języka mówionego, które nie wiążą się z próbą kompensowania za pomocą gestów lub mimiki jako alternatywnego sposobu porozumiewania się (często poprzedzane przez brak komunikatywnego gaworzenia),

 


b. względny niedostatek inicjatyw i wytrwałości w podejmowaniu wymiany konwersacyjnej (na jakimkolwiek występującym poziomie umiejętności językowych), w której zachodzą zwrotne reakcje na komunikaty innej osoby,

 


c. stereotypowe i powtarzające się, idiosynkratyczne wykorzystywanie słów i wyrażeń,

 


d. brak spontanicznej różnorodności zabawy w udawanie (,,na niby”) lub zabawy naśladującej role społeczne.

3. Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności przejawiane w co najmniej jednym z następujących obszarów:

 


a. pochłonięcie jednym lub liczniejszymi stereotypowymi zainteresowaniami o nieprawidłowej treści i zogniskowaniu, lub jednym lub więcej zainteresowaniami nieprawidłowymi z powodu swej intensywności i ograniczenia, a nie z powodu treści i zogniskowania,

 


b. wyraziście kompulsywne przywiązanie do specyficznych, niefunkcjonalnych czynności rutynowych i zrytualizowanych,

 


c. stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe, obejmujące stukanie bądź kręcenie palcami; lub złożone ruchy całego ciała,

 


d. koncentracja na cząstkowych lub niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów służących do zabawy (jak np. ich zapach, odczuwanie powierzchni, powodowanego hałasu lub wibracji).

C. Obrazu klinicznego nie można wyjaśnić innymi objawami całościowych zaburzeń rozwojowych, specyficznymi rozwojowymi zaburzeniami rozumienia języka z wtórnymi trudnościami społeczno-emocjonalnymi, reaktywnymi zaburzeniami przywiązania ani zaburzeniem selektywności przywiązania, upośledzeniem umysłowym z pewnymi cechami zaburzeń emocji i zachowania, schizofrenią o niezwykle wczesnym początku, ani zespołem Retta.
 

Przeczytaj również o:

 Klasyfikacji autyzmu wg ICD 10

 Diagnozie

 Metodach terapii autyzmu

DSM - V

ICD - 11

Oprac. Małgorzata Cybulska i Ewa Łukowska

Źródło:
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja dziesiąta Tom I Wydanie 2008, dostępność:  GUS https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/icd10/pdf/ICD10TomI.pdf
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD 10, wersja angielska jest dostępna na stronie WHO: http://www.who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf)  

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org