Diagnoza zaburzeń spektrum autyzmu (ASD)

Klasyfikacja i opis autyzmu oraz zespołu Aspergera znajduje się w ICD 10 oraz

DSM – V .

W praktyce postawienie diagnozy  to wieloetapowy proces mający na celu rozpoznanie zaburzeń oraz poziomu funkcjonowania na wielu płaszczyznach.

1. Obserwacja dziecka – przez rodziców/opiekunów i monitorowanie czy dziecko rozwija się wg norm dla jego wieku, każdy niepokojący objaw powinien zostać zgłoszony lekarzowi ​

 

​2. Badania kontrolne – wszystkie rutynowe wizyty u lekarza sprawdzające czy dziecko  prawidłowo się rozwija na wszystkich płaszczyznach – fizycznej, poznawczej, psychicznej, emocjonalnej​

 

​3. Badania przesiewowe – w wieku 18 i 24 miesięcy 

4. Dodatkowe badania przesiewowe – lekarz może je zlecić, jeśli dziecko znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka np. z powodu przedwczesnego porodu, niskiej masy urodzeniowej, występowania chorób i zaburzeń (także ASD)

w rodzinie dziecka

5. Diagnostyka – jeśli lekarz na podstawie badań oraz wywiadu stwierdza nieprawidłowości, kieruje dziecko do dalszej diagnozy specjalistycznej np. psychologa dziecięcego, lekarza psychiatry, neurologa, pediatry rozwojowego etc.

Często specjaliści aby wykluczyć inne zaburzenia lub choroby zlecają np. badanie wzroku, badanie słuchu, badanie laryngologiczne, neurologiczne, genetyczne. 

6. Diagnoza wg standardu MAA (Multi – Agency Assessment) –  jest to diagnoza przeprowadzana przez zespół specjalistów wg kryteriów diagnostycznych opisanych w ICD – 10. W skład zespołu wchodzą: lekarz psychiatra, psycholog, pedagog specjalny i/lub logopeda, neurologopeda.

 

Diagnoza składa się z kilku spotkań obejmujących wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka, analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej oraz obserwacji i testów dziecka dostosowanych do jego wieku (wygląda to jak gry i zabawy z dzieckiem, które mają na celu sprawdzenie różnych umiejętności dziecka).

 

Ostatnie spotkanie to przekazanie wyników diagnozy oraz omówienie dalszych kroków ​

 

7. Diagnoza to pierwszy dokument na podstawie którego można ubiegać się o pomoc z zakresu terapii, rehabilitacji i nauczania dziecka z ASD. 

W praktyce normy rozwojowe są dość szerokie, co oznacza, że jedne dzieci rozwijają dane umiejętności szybciej inne wolniej od rówieśników lub rodzeństwa. Dodatkowo jest wiele zaburzeń i chorób, które mają podobne objawy do autyzmu. Mimo coraz większej świadomości i upowszechniania wiedzy nt spektrum autyzmu nadal wielu lekarzy pediatrów oraz innych specjalistów nie potrafi właściwie rozpoznać pierwszych objawów.

 

Te czynniki powodują, że czas postawienia właściwej diagnozy wydłuża się do wielu miesięcy a nawet lat. W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu należy pamiętać, że im wcześniejsze wykrycie i podjęta właściwa terapia tym większe szanse na lepszy poziom funkcjonowania i samodzielność w przyszłości.

 


Z pomocą rodzicom małych dzieci przychodzi Fundacja SYNAPSIS, która opracowała polską wersję testu przesiewowego  M-CHAT-R w kierunku spektrum autyzmu dla małych dzieci oraz udostępnia wskazówki monitorowania rozwoju małego dziecka. 

Z narzędziem M-CHAT-R przeznaczonym dla dzieci

w wieku 16 do 30 miesięcy

można zapoznać się na stronie:

http://www.badabada.pl/

Oprac. Małgorzata Cybulska i Ewa Łukowska  

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Pytania, wątpliwości, więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu

telefon: 660 330 220

e-mail: fundacja@pomocautyzm.org