Kopia baner  (2).png

BAZA WIEDZY O AUTYZMIE

Zaburzenia należące do spektrum autyzmu (ang. ASD – autism spectrum disorder) obejmują rozmaite wyzwania rozwojowe w zakresie: porozumiewania się, myślenia, rozwoju społecznego, umiejętności poznawczych, zainteresowań i form aktywności, a także umiejętności motorycznych. Nasilenie poszczególnych trudności w różnych wymiarach spektrum jest znacząco odmienne u poszczególnych osób i może powodować zarówno  funkcjonowanie na poziomie głębokiego upośledzenia u jednych, jak i pozwalać na funkcjonowanie całkowicie samodzielne u innych osób, ze słabszym nasileniem objawów (Goldstein i in., 2017). 

Poniżej przedstawiamy jak wygląda obecny opis autyzmu oraz pokrewnych zaburzeń rozwoju:

 

Definicja autyzmu

Autyzm dziecięcy

Autyzm atypowy

Zespół Retta

Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne

Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi

Zespół Aspergera

Klasyfikacja i opis autyzmu oraz zespołu Aspergera znajduje się w ICD 10 oraz

DSM – V .

W praktyce postawienie diagnozy  to wieloetapowy proces mający na celu rozpoznanie zaburzeń oraz poziomu funkcjonowania na wielu płaszczyznach.

Poniżej kilka przydatnych artykułów o tym jakie są kryteria diagnostyczne oraz jak wygląda proces diagnostyczny:

 

 

Kryteria diagnostyczne autyzmu wg ICD 10

Kryteria diagnostyczne autyzmu wg ICD 11

Kryteria diagnostyczne autyzmu wg DSM - V 

Jak wygląda proces diagnostyczny 

Autyzm czy szerzej spektrum autyzmu to nie jest choroba, którą można wyleczyć (przynajmniej w świetle aktualnej wiedzy naukowej) lecz zaburzenie, którego natężenie można zmniejszać z pomocą metod terapeutycznych. 


Obecnie istnieje wiele metod dedykowanych do terapii dla osób ze spektrum autyzmu, wspomagających rozwój w różnych płaszczyznach. 

 

Dwa główne podejścia w ramach których można odbyć terapię to podejście behawioralne oraz podejście rozwojowe. Różnią się one założeniami oraz stylem pracy. 

 

Poniżej kilka przydatnych artykuł o głównych podejściach oraz metodach terapii ASD

 

Metody terapii autyzmu - główne i uzupełniające

Coraz większa świadomość na temat autyzmu, lepsza dostępność do diagnozy i terapii powoduje, że skuteczna pomoc dziecku zaczyna się coraz wcześniej. Dzięki temu dzieci mogą zostać przyjęte do przedszkola i szkoły nie tylko specjalnej, ale także integracyjnej czy ogólnodostępnej. Jednak sama terapia i praca w domu nie jest wystarczająca.

 

Dlatego przygotowaliśmy i prowadzimy szkolenia dla nauczycieli nt autyzmu, zespołu Aspergera i jak pracować z uczniem z diagnozą oraz resztą klasy.

Poniżej kilka przydatnych artykułów o tym jak wspomagać rozwój dziecka z ASD w przedszkolu i szkole: 

Spektrum autyzmu - czy to nas dotyczy?

Autyzm i ZA - aktualne spojrzenie

Wspieranie dziecka z zespołem Aspergera w szkole i w domu

Wyzwania osób z autyzmem w obszarze porozumiewania się – o funkcjonalności mowy i komunikacji

Relacje z rówieśnikami dzieci z zespołem Aspergera

Opóźniona samodzielność dziecka z ASD

Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - wskazówki do pracy w pigułce

U 83% dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu współwystępuje co najmniej jedno inne zaburzenie (np.: lękowe, nastroju, psychotyczne, obsesyjno - kompulsywne, trudne zachowania - agresja, autoagresja, zaburzenia snu, ADHD, tiki  oraz inne).

 

Dziecko, które jest w dobrej kondycji psychicznej, to dziecko spokojne, pogodne, gotowe do współdziałania. Ponadto coraz więcej dzieci neurotypowych w wieku przedszkolnym i szkolnym także dotykają zaburzenia i inne trudności.

 

Poniżej kilka słów o tej tematyce: 

Fobie a spektrum autyzmu (ASD)

Mutyzm wybiórczy a spektrum autyzmu (ASD)

Depresja u dzieci i młodzieży 

Nauka mowy i komunikacji u dziecka z ASD

Wykorzystanie AAC we wspieraniu rozwoju mowy i komunikacji – przegląd badań

Jak wspomóc dziecko z ASD w czasie kwarantanny - WEBINAR dostępny na YouTube